Chemiczne metody oczyszczania ścieków

Ze względu na dużą szkodliwość biologiczną ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, przed odprowadzeniem ich do odbiornika powinno się poddawać je oczyszczeniu w oczyszczalniach. Jedną z chemicznych metod oczyszczania ścieków jest ich neutralizacja - korekta odczynu ph. Celem neutralizacji ścieków przemysłowych jest doprowadzenie ich odczynu do wartości wymaganych regulacjami prawnymi (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego). Nasze procesy korekty ph wody i ścieków są całkowicie zautomatyzowane i nie wymagają stałego dozoru. W projekcie wstępnym dobiera się system o wymaganej wydajności. W fazie realizacyjnej technolog specyfikuje ilość i dawki chemikaliów na podstawie analiz ścieków surowych, wymagań dotyczących oczyszczonych ścieków i testów laboratoryjnych na rzeczywistych ściekach.